تجربه چندین ساله

الف- تأسیسات مکانیکی: این نوع نقشه ها شامل کلیه نقشه های مربوط به هدایت آب، فاضلاب، کانال های تهویه و … می باشد
ب- نقشه های تأسیسات الکتریکی: شامل موارد مسیر و مشخصات کلیه سیم کشی ها از جمله برق ، تلفن و آنتن و …می باشد

گالری

طراحی با کیفیت

امور مربوط به تاسیسات فاضلاب ساختمان به عنوان جزئی از فرآیند ساخت، با بخش مهمی از منابع و مصالح در ارتباط است. با داشتن نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان که به شکل استاندارد و مناسبی تهیه شده باشد، می توان اجرای بسیار دقیق تری را متصور شد. همچنین دسترسی به این نقشه ها در مواقع ضروری که نیاز به جانمایی تاسیسات مختلف برای انجام امور تعمیر و سرویس هست، بسیار کمک کننده است.