سفری به آینده صنعت ساختمان تمدن آدمی تا به اینجای کار مسیر دور و درازی را در زمینه ساخت ساختمان پیموده است. از غارنشینی تا قرارگرفتن در ارتفاع چند صد متری از زمین. به خصوص دو دهه اخیر، از نظر “سرعت تحولات”، ویژه و بی‌نظیر بوده است. زمانی که...